Algemene voorwaarden en reglement
Home

Algemene voorwaarden en reglement

Algemene voorwaarden en reglement


1. Dit algemeen reglement en deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Balletschool Lisette, hierna te noemen: de balletschool.

2. Elke leerling verplicht zich te houden aan de huisregels van de balletschool.

3. Elke leerling zal de faciliteiten van de balletschool geheel op eigen risico volgen. Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van aanwezigheid in het gebouw kunnen niet verhaald worden op de balletschool. De balletschool zal geen enkele claim accepteren.

4. Elke leerling is verantwoordelijk voor alle hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, diefstal, verduistering of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook kan de balletschool niet aansprakelijk gesteld worden.

5. Door de leerling berokkende schade is op de leerling verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

6. De balletschool is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag naar haar oordeel het lidmaatschap onverwijld in te trekken en de toegang tot de lessen te ontzeggen.

7. Indien de leerling de huisregels/reglement overtreedt, heeft de balletschool het recht verdere toegang te ontzeggen zonder teruggave van de betaalde contributie.

8. Het lesrooster wordt door de balletschool vastgesteld. Wijzigingen voorbehouden.

9. Sluiting tijdens feestdagen en vakanties leidt niet tot contributievermindering of teruggave.

10. De balletschool kan te allen tijde nader te bepalen regels stellen.

 

Inschrijven en uitschrijven

1. Door geïnteresseerden kan één gratis proefles worden gedaan.

2. Het contract wordt aangegaan voor de periode van minimaal 1 kwartaal en wordt daarna ieder kwartaal stilzwijgend verlengd, tot wederopzegging.

3. Bij inschrijving tekent de verantwoordelijke voor het automatisch afschrijven van de lesgelden.

4. De contributie wordt vooruit, per kwartaal of per jaar, afgeschreven. Restitutie is nimmer mogelijk.

5. Indien er sprake is van onvoldoende saldo op de rekening, of de incasso is om een andere reden niet gelukt, ontvangt u een herinnering en dient u binnen 8 dagen het openstaand bedrag, vermeerderd met €5,00 administratiekosten per bank te voldoen.

6. De leerling wordt pas toegelaten tot de les nadat er tenminste voor één kwartaal vooruit is betaald.

7. De balletschool zal na vier weken van uitblijven van betaling het lidmaatschap schriftelijk beëindigen.

8. De contributiebijdragen kunnen ieder schooljaar worden aangepast.

9. Bij stilzwijgende verlenging van het contract is de leerling de (eventueel aangepaste) contributiebijdrage verschuldigd.

10. Het overeengekomen contributiebedrag is ook verschuldigd als de leerling enige tijd geen gebruik maakt van de faciliteiten van de balletschool. Uitzonderingen zijn slechts mogelijk wanneer de balletschool hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

11. Uitschrijven: De overeenkomst tussen de leerling en de balletschool kan door de leerling uiterlijk één maand voor de start van het nieuwe kwartaal worden opgezegd (uiterlijk 1 augustus, 14 oktober, 1 januari of 14 maart), anders wordt het contract stilzwijgend verlengd voor tenminste één kwartaal.

12. Uitschrijving kan alleen per e-mail naar info@balletschoollisette.nl of per post naar Balletschool Lisette, Amstellaan 2b, 1442 RX Purmerend.

13. De leerling heeft na ontvangst van uitschrijving het recht om de vooruitbetaalde periode van 1 kwartaal de lessen te volgen. Eventuele achterstallige betalingen dienen direct voldaan te worden.

14. Wanneer er niet overeenkomstig de genoemde regeling is afgemeld, blijft u contributieplichtig en wordt de contributie zonder meer opgeëist.

 

Kortingen en vergoedingen

1. De tarieven zijn op basis van één les per week. Leerlingen die meerdere lessen per week volgen ontvangen 25% korting op iedere tweede les in de week, spitzenles uitgezonderd. Op een derde les in de week ontvangt men 50% korting en op een vierde (of 5e, 6e..) les in de week ontvangt men zelfs 75% korting.

2. Betaalt u in één keer voor een jaar vooruit per automatische incasso, dan krijgt u 5% korting. Houd er rekening mee dat u geen restitutie krijgt bij voortijdige opzegging.

3. Heeft u een laag inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor vergoeding door het Jeugdfonds Sport- en Cultuur Noord-Holland. Kijk voor meer informatie op deze website.

 

Belangrijk is dat uw intermediair eerst informeert welk tarief op u van toepassing is, alvorens een aanvraag in te dienen bij het fonds. Uw intermediair kan contact met ons opnemen door te mailen naar Lisette op info@balletschoollisette.nl.